Trung Đông trở thành thành viên của Tổ chức VCCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.
 
 

 
Việc gia nhập là thành viên của Tổ chức Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ giúp Trung Đông có nhiều quyền lợi và được sự giúp đỡ của  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, còn  có cơ hội giao lưu, học hỏi và mở rộng mối quan hệ với những doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nhằm làm gia tăng nhiều cơ hội kinh doanh, giúp cho việc phát triển công ty một cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Tin tức khác